Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují základní pravidla, kterými se společnost Značky Morava, a.s., IČO: 25865871, se Brantice č. p. 430, PSČ 793 93, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2394 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů zejména v souvislosti s provozováním e-shopu a s provozem internetových stránek Společnosti. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR;
 2. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 3. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů; a
 4. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující internetové stránky Společnosti www.znackymorava.cz (dále jen „Internetové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv. Tyto Zásady je Společnost oprávněna kdykoli změnit, zejména při změně příslušných právních předpisů a v rámci vývoje a zkvalitňování našich služeb, přičemž změna těchto Zásad je účinná dnem jejího zveřejnění na Internetových stránkách.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (dále jen „Osobní údaj“ či „Osobní údaje“).

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost o Vás může shromažďovat Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte. Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e- mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také zejména při soutěžích, vložením recenze produktu či služby či zasláním obecného dotazu. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

Výše uvedené Osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem:

 1. poskytnutí služby, zboží, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
 2. v případě, že jste stávající zákazník, také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
 3. pokud jste nový zákazník, bude Vám Společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas;
 4. posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.

Dále Společnost zpracovává Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama. Při návštěvě našich Internetových stránek totiž může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Internetových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), sloužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Internetových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.

Tyto Osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Internetových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

V rámci činnosti Společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá, mohou být předávány v rámci koncernu CIDEM Holding, do něhož Společnost patří, tj. propojeným osobám Společnosti, a též třetím osobám (dále jen „Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů.

V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
 2. poskytovatelům platebních služeb a Zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
 4. správci Internetových stránek;
 5. poskytovatelům marketingových a reklamních služeb.

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Společnost zpracovává Osobní údaje pouze na území Evropské unie a nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Internetových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

 

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Po zániku zákonného důvodu, na jehož základě dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů, Společnost tyto Osobní údaje a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

 

COOKIES

Společnost využívá při provozu svých Internetových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu (dále jen „Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Internetových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Internetových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Internetových stránek Vašim potřebám.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 1. Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Internetových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Internetových stránek správně zobrazit;
 2. technické / analytické Cookies, které umožňují analyzovat využití Internetových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku, přičemž pomáhají Společnosti pochopit, jak návštěvníci Internetové stránky používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší využití a zkušenost;]
 3. reklamní Cookies, které umožňují sledování preferencí, zobrazení cílené reklamy, sdílení Internetových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Internetové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Internetových stránek.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě (tzv. právo na přenositelnost Osobních údajů);
 7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů, písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese:

info@znackymorava.cz

Značky Morava, a.s., Brantice č. p. 430, PSČ 793 93.

Tato verze Zásad je účinná ode dne 4. 4. 2024.